business redMEng Civil Engineering and Construction
Πολιτικών Μηχανικών

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα;

  Το μοναδικό στην Ελλάδα πρόγραμμα σπουδών Βρετανικού Πανεπιστημίου στην επιστήμη των Πολιτικών Μηχανικών πλήρους 5-ετούς φοίτησης, που εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.
  Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος integrated Masters Μηχανικών (MEng) από το University of East London, όπως και τα αντίστοιχα προγράμματα Μηχανικών των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Πολυτεχνικών Σχολών.
  Με την επιτυχή ολοκλήρωση της 5-ετούς φοίτησης οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν ταυτόχρονα προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην επιστήμη των Πολιτικών Μηχανικών.
  Δυνατότητα επιλογής του πλήρως ελληνόφωνου προγράμματος, που επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση της επιστήμης.
  Η μεγαλύτερη επένδυση σε σύγχρονα εξειδικευμένα εργαστήρια και τεχνολογικό εξοπλισμό - μηχανήματα: Εργαστήριο Σκυροδέματος, Mηχανικής των Υλικών, Εδαφομηχανικής, Υδραυλικής, Γεωδαισίας και Τεχνικής Γεωλογίας κ.λπ.
  Μεγάλο εύρος εργαστηριακών ασκήσεων για την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων.

Περιγραφή 

Ο Πολιτικός Μηχανικός είναι ένα από τα παλαιότερα επαγγέλματα στον κόσμο που συνεχώς επικαιροποιείται με βάση τη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Το MEng Civil Engineering and Construction έχει ως στόχο τη δημιουργία επαγγελματιών Πολιτικών Μηχανικών που ασχολούνται με την σχεδίαση, ανάλυση και επίβλεψη κατασκευών του δομημένου χώρου, με σκοπό την ανάπτυξη τεχνικών και κοινωνικών υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της κοινωνίας.

Η επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού πραγματεύεται την εφαρμογή της τεχνικής, επιστημονικής και μαθηματικής γνώσης με σκοπό την αξιοποίηση των νόμων της φύσης και των φυσικών πόρων για τον σχεδιασμό και την κατασκευή δομικών έργων (π.χ. κτίρια, γέφυρες, δίκτυα ύδρευσης, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων) και έργων υποδομής (π.χ. αερολιμένες, οδικό δίκτυο, λιμένες, φράγματα).

Ο τομέας επαγγελματικής δραστηριοποίησης των Πολιτικών Μηχανικών είναι πολυκλαδικός και πολυποίκιλος, και αφορά θέματα που συνδέονται με τον σχεδιασμό, την μελέτη, την επίβλεψη κατασκευής, τη διαμόρφωση και συντήρηση κτιρίων και οδικών δικτύων, γεφυρών, λιμένων, φραγμάτων, παράκτιων υποδομών, αερολιμένων, συστημάτων τροφοδοσίας νερού, παροχή καθαρού νερού, ορυχείων, εκσκαφών κτλ.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Ελληνικής βιομηχανίας και ανάπτυξης, είναι σε μεγάλο βαθμό συμμετοχικό και περιλαμβάνει μαθήματα τόσο σε θεωρητικό όσο και εργαστηριακό-πρακτικό επίπεδο, όπου η θεωρία είναι άμεσα συνδεδεμένη με εργαστηριακές ασκήσεις και εργασίες υπαίθρου.

Διάρκεια: 5 έτη

Γλώσσα: Ελληνικά ή Αγγλικά

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το πρόγραμμα MEng Civil Engineering and Construction προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα σε όσους θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον κλάδο των Πολιτικών Μηχανικών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν είτε να απασχοληθούν σε τεχνικές/κατασκευαστικές εταιρείες, είτε να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες του Πολιτικού Μηχανικού σχετίζονται με τις διάφορες επί μέρους πτυχές της συγκεκριμένης ειδικότητας, όπως:

 • Εκπόνηση μελετών που έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη και σχεδίαση κτιρίων, γεφυρών, δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, οδικού δικτύου, υδροτεχνικών κατασκευών (φράγματα, υπερχειλιστές κτλ.)
 • Επίβλεψη και έλεγχο κατασκευής και γενικότερα διαχείριση τεχνικών έργων
 • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων.
 • Παροχή τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και ενίσχυσης τεχνικών έργων.
 • Πραγματοποίηση πραγματογνωμοσυνών επί παθολογίας κατασκευών.

Μαθήματα

ΕΤΟΣ 1

  •  Επιστήμη του μηχανικού
  • Μαθηματικά (Άλγεβρα και Στατιστική)
  • Φυσική
  • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
  • Μαθηματικά (Ανάλυση και Γεωμετρία)
  • Αγγλικά Α1

ΕΤΟΣ 2

  • Τεχνολογία Υλικών
  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Προγραμματισμός
  • Θερμοδυναμική και Μηχανική των Ρευστών
  • Μηχανική-Στατική
  • Τεχνολογία Κατασκευής και Γεωδαισία
  • Αγγλικά Β1

 ΕΤΟΣ 3

  •  Προηγμένα Μαθηματικά και Προσομοίωση
  • Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών
  • Εδαφομηχανική
  • Τοπογραφία
  • Υδραυλική Μηχανική
  • Αγγλικά C1

Πρακτική Άσκηση / Εφαρμογές και Απόδοση Έργου*
*Μάθημα Επιλογής

ΕΤΟΣ 4 ( Τεχνολόγων)

  • Πτυχιακή Εργασία
  • Δομοστατικός Σχεδιασμός Κατασκευών
  • Γεωτεχνική Μηχανική
  • Σχεδιασμός Έργων Υποδομής-Οδοποιία
  • Αγγλικά C1

(* η πρακτική άσκηση είναι επιλογής, πραγματοποιείται σε μορφή πλήρους ωραρίου, και λογίζεται ως ξεχωριστό και επιπλέον έτος σπουδών)

 ΕΤΟΣ 5 (Integrated MEng Μηχανικών)

  •  Διπλωματική Εργασία
  • Εφαρμοσμένη Έρευνα και Εφαρμογές Μηχανικού
  • Δυναμική των Κατασκευών
  • Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών και Οπλισμένου Σκυροδέματος
  • Σχεδιασμός Οδών και Σιδηροδρομική
  • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
  • Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής
  • Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Προυποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον χώρο των Πολιτικών Μηχανικών και Κατασκευών.

Δικαιολογητικά :

 • Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Λυκείου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Απολυτήριο λυκείου
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Οι περιπτώσεις των υποψηφίων οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο - εκτός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - εξετάζονται κατά περίπτωση.

Καθηγητές

Το διδακτικό προσωπικό της Πολυτεχνικής Σχολής απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο ερευνητικό, διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσης τους.

Στην πλειοψηφία τους έχουν πολυετή ακαδημαϊκή, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε projects του τομέα εξειδίκευσής τους και μπορούν να μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες εξελίξεις και μεθόδους των πολυτεχνικών επιστημών, αλλά και να τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Δείτε εδώ τους καθηγητές της Σχολής και τα βιογραφικά τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Όνομα(*)
Please type your full name.

Επώνυμο(*)
Please type your full name.

E-mail(*)
Invalid email address.

Κινητό(*)
Invalid Input

Περιοχή Κατοικίας
Invalid Input

Επιθυμητή Περιοχή Φοίτησης(*)
Invalid Input

Προγράμματα Σπουδών(*)
Invalid Input

Σχόλια
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

 

Gallery Σχολής


 

 

Τα Νέα της Σχολής